Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Ravenswaaij Visuals

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op video producties van Ravenswaaij Visuals.

Artikel 1 – Offerte
Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht. Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig. Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen door een reply te sturen op de mail. Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

Artikel 2 – Meerwerk
Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Ravenswaaij Visuals de opdrachtgever tijdig inlichten.

Artikel 3 – Contactpersoon
Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Ravenswaaij Visuals en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.

Artikel 4 – Montage
Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden:

  • Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
  • Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt en nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities et cetera).
  • Versie 3: final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar. Er wordt tijdens het montageproces contact gehouden met de opdrachtgever. Eventuele onduidelijkheden worden besproken zodat de juiste montage wordt geleverd.

Artikel 5 – Muziekrechten
Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Ravenswaaij Visuals kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.

Artikel 6 – Auteursrecht
Alle door Ravenswaaij Visuals geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

Artikel 7 – Portretrecht
Gefilmde personen hebben portretrecht en kunnen hier aanspraak op maken. Het is daarom verstandig om als opdrachtgever mensen te informeren over het feit dat zij gefilmd kunnen worden en dit gepubliceerd kan worden.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom
Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van Ravenswaaij Visuals en worden niet beschikbaar gesteld.

Artikel 9 – Copyright
Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij Ravenswaaij Visuals. Een opdrachtgever dient toestemming te vragen Ravenswaaij Visuals om meer kopieën van een videoproductie te maken. Copyright is wel verhandelbaar. Klanten kunnen dus het recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken. In geval van copyright schending is Ravenswaaij Visuals niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

Artikel 10 – Cameramateriaal (footage)
Standaard wordt het opgenomen materiaal standaard 1,5 jaar opgeslagen en beschikbaar gesteld voor de opdrachtgever op HDD, DVD-ROM. Ravenswaaij Visuals is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen. Als er geen afspraken worden gemaakt over verdere opslag dan zal Ravenswaaij Visuals naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

Artikel 11 – Betaling
De standaard betalingstermijn is 14 werkdagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

  • Eerste herinnering: na 15 dagen na factuurdatum, geen extra kosten.
  • Tweede herinnering: na 30 dagen na de eerste factuurdatum, €25,- administratiekosten en wettelijk verplichte rente.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘9 – copyright’. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.